Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä rekisteriseloste, joka on pidettävä yleisesti
saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin
kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman
tehtävän hoitamiseen. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan
rekisteröidyn oikeuksista.

Laatimispäivä 12.6.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ
Voimistelu & Urheiluseura Uuraisten Raiku Ry.

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Puheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri

3. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittely jäsenrekisterissä. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § / 4. luku
tai erityislain säännökseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jäsenen nimi, asuinpaikka ja syntymävuosi.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Jäsentiedot rekisteriin jäsenmakujen kautta vuosittaisen jäsenmaksun kautta sekä kunniajäsenet jatkuvasti.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisteristä ei luovuteta tietoja. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi.
Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto on taloudenhoitajan tai sihteerin hallussa, arkistoituna. Tiedot ovat sähköisessä
muodossa käyttäjätunnuksen ja salasanasuojatun tietokoneen muistissa.

10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa
(henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti
allekirjoitetulla kirjeellä.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön
perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot
poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä
suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot
osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Scroll to Top